Umowa licencyjna

Umowa licencyjna KD Max

Pzyznanie licencji:

Guangdong Yuanfang Computer Software Engineering Co. Ltd (Yuanfang Software) przyznaje użytkownikowi niewyłączną licencję bez możliwości przeniesienia jej na inną osobę w celu używania programu („Program”) na zasadach i warunkach przewidzianych niniejszą Umową. Niniejsza Umowa Licencyjna pozwala użytkownikowi na instalację programu tylko na jednym komputerze, tylko w jednym miejscu i czasie. Yuanfang Software pozwala użytkownikowi na utworzenie tylko jednej kopii zapasowej Programu. Niniejszy pakiet z oprogramowaniem może zawierać wydrukowaną Instrukcję Obsługi wraz z dokumentami towarzyszącymi („Dokumentacja”) lub dokumentację elektroniczną. Dokumentacja w formie papierowej nie może być kopiowana. W przypadku dokumentacji elektronicznej użytkownik może wydrukować jedną (1) kopię, której nie może kopiować.

Licencje edukacyjne:

Jeżeli Program zawiera słowa „Wersja Akademicka”, użytkownik jest zobowiązany zainstalować niniejszy Program w Certyfikowanej Instytucji Kształcącej dla celów związanych z kształceniem i uczeniem się. Inne strony nie będą miały prawa do używania „Wersji Akademickiej”.

Restrykcje:

Użytkownikowi nie wolno:

 • (a) modyfikować, tłumaczyć, rozpracowywać, dekompilować lub demontować Programu;
 • (b) wynajmować lub przekazywać w całości lub w części Programu, Dokumentacji lub jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy jakiejkolwiek osobie lub stronom bez uprzedniej pisemnej zgody Yuanfang Software;
 • (c) usuwać informacji o prawach własności, naklejek lub oznakowania z Programu lub Dokumentacji;
 • (d) używać Programu poza granicami państwa, w którym został on zakupiony;
 • (e) wykorzystywać sprzętu komputerowego lub oprogramowania zaprojektowanego w celu pokonania urządzenia chroniącego Program przed kopiowaniem.

Prawa autorskie:

Tytuł własności oraz prawa autorskie do Programu wraz z towarzyszącymi mu materiałami pozostają własnością Yuanfang Software. Nieuprawnione tworzenie kopii Programu lub Dokumentacji, lub nieprzestrzeganie powyższych restrykcji spowoduje automatyczne rozwiązanie licencji.

Ograniczona gwarancja:

Yuanfang Software:

 • (a) gwarantuje, że Program będzie działał poprawnie zgodnie z załączoną Instrukcją(ami) Obsługi przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostarczenia go użytkownikowi, co potwierdza kopia paragonu użytkownika;
 • (b) gwarantuje, że dostarczony wraz z Programem Komponent Fizyczny będzie, w normalnych warunkach użytkowania i serwisowania, wolny od wad materiałowych i wad wykonawczych przez okres jednego (1) roku od daty otrzymania;
 • (c) nie gwarantuje, że eksploatacja programu będzie wolna od zakłóceń lub błędów;
 • (d) nie czyni, a użytkownik nie otrzymuje, żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, dorozumianych, ustawowych, czy to gwarancji w porozumieniu z użytkownikiem, ponadto Yuanfang Software wyraźnie odstępuje od odpowiedzialności z tytułu innych gwarancji, w tym gwarancji zbywalności lub zdatności do określonego celu. Ograniczona gwarancja traci ważność jeżeli awaria Programu lub jego Komponentu Fizycznego powstała wskutek wypadku, naruszenia lub nieprawidłowego stosowania. W przypadku wymiany Programu na nowy gwarancja będzie obowiązywała przez resztę okresu gwarancyjnego, jaki pozostał lub przez okres trzydziestu (30) dni, w zależności od tego, który będzie dłuższy. Ponadto, użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa z tytułu gwarancji, które różnią się w zależności od kraju. Wszelkie dorozumiane gwarancje dotyczące Programu lub jego Komponentu Fizycznego o graniczają się odpowiednio do okresu dziewięćdziesięciu (90) dni lub jednego (1) roku oraz do najkrótszego okresu przewidzianego w stosownym prawie lokalnym, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy.

Rekompensata:

Całkowita odpowiedzialność Yuanfang Software, a zarazem rekompensata dla użytkownika na mocy gwarancji, obejmie, według uznania Yuanfang Software:

 • (a) próbę naprawienia lub obejścia błędów Programu;
 • (b) wymianę Programu i/lub jego Komponentu Fizycznego;
 • (c) zwrot ceny zakupu i rozwiązanie niniejszej umowy. Ten środek naprawczy jest uzależniony od zwrotu Programu Autoryzowanemu Dealerowi lub Dystrybutorowi, od którego został nabyty wraz z kopią paragonu.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji:

Program, który stanowi urządzenie komputerowo wspomaganego projektowania, ma za zadanie wspomaganie wyszkolonych profesjonalistów tylko podczas projektowania, nie zastępuje on profesjonalnego osądu użytkownika, przeprowadzania niezależnych testów, drzew produktu, bezpieczeństwa i programu narzędziowego. Program nie był testowany we wszystkich sytuacjach, w jakich może być używany. Yaunfang Software w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane w czasie użytkowania Programu. Osoby korzystające z Programu odpowiadają za jego nadzór, zarządzanie nim oraz kontrolę. Odpowiadają również za m.in. określenie odpowiedniego sposobu użytkowania Programu oraz dobór do Programu innych programów w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Osoby korzystające z Programu odpowiadają za opracowanie odpowiednich, niezależnych procedur dla testowania rzetelności i dokładności wyników otrzymanych z Programu, w tym wszelkich elementów zaprojektowanych przy jego użyciu.

Ograniczenie odpowiedzialności:

W żadnym wypadku Yuanfang Software nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, czy to wynikłe z deliktu, czy też z umowy, w tym za utratę danych, zysków, koszty ubezpieczenia lub za inne szkody specjalne, niezawinione, następcze, lub pośrednie, wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania Programu, niezależnie od przyczyny i podstawy odpowiedzialności. Ograniczenie to będzie miało zastosowanie zawsze, gdy Yuanfang Software lub jakikolwiek upoważniony Dealer lub Dystrybutor zostanie poinformowany o możliwości powstania takich szkód.

Descărcați Demo KD Max

Completați formularul de mai jos și veți primi un mesaj la adresa de e-mail furnizată cu un link pentru a descărca versiunea demo a programului KD Max împreună cu link-uri către videoclipuri cu instrucțiuni. Dacă nu primiți mesajul în 5 minute, vă rugăm să verificați folderul „Spam”.


  +40

  În ce scopuri caut software?
  * Vă vom trimite prin e-mail materialele de formare inițiale necesare pentru a începe munca profesională
  Administratorul datelor mele este TMSYS Group, reprezentat de compania TMSys ROM SRL Strada Cluj Nr7 300576 Timisoara. Furnizarea datelor mele este voluntară. Temeiul prelucrării datelor este consimțământul meu. Destinatarii datelor sunt entitățile care aparțin Grupului TM SYS și entitățile care prelucrează în numele administratorului. Am dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la revocarea consimțământului meu, iar după o astfel de revocare, pentru perioada de prescripție a creanțelor la care administratorul are dreptul și în legătură cu administratorul. Am dreptul de a solicita administratorului accesul la datele mele cu caracter personal, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. În cazul în care am întrebări cu privire la prelucrarea datelor mele personale, am dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa Strada Cluj Nr7 300576 Timisoara sau la adresa de e-mail: IODO@tmsys.com.ro
  Mai multe informații pot fi găsite în Politica de confidențialitate – AICI.